Navždy se mnou
Dárkový sáček  na šperky
Svícny na čajovou svíčku urna s vnitřním prostorem
 Ochrana dobírky
Spolupracujeme s firmou Nepřevzal pro nepoctivé zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Peter Andráško, IČ:01437381, se sídlem Federova 1605/3

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

www.navzdysemnou.cz, který je provozován Ing. Peter Andráško, IČ:01437381, se sídlem

Federova 1605/3. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje

zboží mezi Ing. Peter Andráško, IČ:01437381, se sídlem Federova 1605/3 (dále jen „Prodávající“)

a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující

podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž

nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky

je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn

a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je Ing. Peter Andráško, IČ:01437381, se sídlem Federova 1605/3.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím

nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu

pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,

které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí

příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný

v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a

Strana: 1/6

Ing. Peter Andráško

www.navzdysemnou.cz

osoba, která provozuje prodej a je zapsána do evidence podle zvláštního

předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito

VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území

ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Objednat ) dává najevo,

že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých

osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních

údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu

stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou

plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi

třetích osob.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech

vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,

že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich

přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále

má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,

odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,

likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících

z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které

o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese

navzdysemnou@gmail.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo

Prodávajícího.

Smluvní strany: poskytovatel: CALAMOSTECH s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 03610250, E-shop: Ing. Peter Andráško, Federova 1605/3, 19800 Praha, IČ: 01437381 Příloha č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (dále jen „smlouva“) 1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od adresy bydliště), datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li je kupující přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, a osobní údaj vypovídající o porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího, spočívajícího v tom, že kupující při nákupu zboží prostřednictvím on-line obchodu nebo jiného internetového obchodu (dále jen „on-line obchod“) bezdůvodně nepřevzal objednané zboží (dále také jen „porušení smlouvy“ nebo „osobní údaj o porušení smlouvy“). 2. Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených v odstavci 1 tohoto článku (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem a) sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu, a b) vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací www.neprevzal.cz o osobách, jež se dopustily porušení smlouvy, vypovídajících o důvěryhodnosti potencionálního kupujícího, a to z důvodu ochrany oprávněných zájmů provozovatelů on-line obchodů. 3. Sledování postupu při doručování zboží provádí a registr klientských informací www.neprevzal.cz (dál jen „ registr“) provozuje společnost CALAMOSTECH s.r.o., IČ:03610250, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „provozovatel registru“). 4. Kupující souhlasí s tím, aby a) prodávající předal provozovateli registru jeho osobní údaje za účelem sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího a v případě, že se stane osobou, která porušila smlouvu, rovněž za účelem vedení registru, b) v případě, že jeho osobní údaje budou uvedeny v registru, byl provozovatel registru oprávněn prostřednictvím elektronických prostředků umožnit třetí osobě, která bude provozovat on-line obchod, zjistit, že kupující je veden v registru, to vše výhradně za účelem ochrany práv provozovatelů on-line obchodů o záležitostech o důvěryhodnosti osob objednávajících zboží. 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu a provozovateli registru odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a provozovatele registru. 10. Kupující souhlasí s tím, aby a) požádat prodávajícího, zpracovatele nebo jinou osobu o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Strana: 2/6

Ing. Peter Andráško

www.navzdysemnou.cz

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém

eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky

Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem

na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající spolupracuje s firmou CALAMOSTECH (Nepřevzal). Tyto podmínky použití vydává společnost CALAMOSTECH s.r.o., identifikační číslo: 036 10 250, se sídlem Brno, Lidická 700/19, PSČ 602 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 85874, kontaktní email: podpora@neprezval.cz, kontaktní tel.: 514 514 651 (dále jen "CALAMOSTECH"), která jako provozovatel klientského registru "nepřezval.cz" vymáhá po zákaznících eshopů (online obchodů) dlužné částky vzniklé z důvodu porušení povinnosti zákazníka převzít objednané zboží, a to zejména z titulu skladného, náhrady škody nebo smluvní pokuty (dále jen "dlužná částka"). Více zde: http://www.neprevzal.cz/obchodni-podminky/.
V případě nevyzvednutí balíčku hrozí kupujícímu uhrazení poplatku ve výši 120 Kč

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze

v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie

mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie

mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy

v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování

dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní

smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě

1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,

a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady

na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití

komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění

objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy

mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako

dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto

dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání

zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení

vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit

dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

Platba na účet předem

Dobírka

Splatnost v případě platby na fakturu je 10 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní

strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla

již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení. Prodávající spolupracuje s firmou CALAMOSTECH s.r.o (Nepřevzal) a tyto podmínky použití vydává společnost CALAMOSTECH s.r.o., identifikační číslo: 036 10 250, se sídlem Brno, Lidická 700/19, PSČ 602 00, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 85874, kontaktní email: podpora@neprezval.cz, kontaktní tel.: 514 514 651 (dále jen "CALAMOSTECH"), která jako provozovatel klientského registru "nepřezval.cz" vymáhá po zákaznících eshopů (online obchodů) dlužné částky vzniklé z důvodu porušení povinnosti zákazníka převzít objednané zboží, a to zejména z titulu skladného, náhrady škody nebo smluvní pokuty (dále jen "dlužná částka"). Více zde: http://www.neprevzal.cz/obchodni-podminky/. 
V případě nevyzvednutí balíčku hrozí kupujícímu uhrazení poplatku ve výši 120 Kč

Strana: 3/6

Ing. Peter Andráško

www.navzdysemnou.cz

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží

prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost

produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti

produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 2-3 pracovních dní. V běžných

případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný

termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není

instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu v elektronické podobě na svůj e-mail uvedený v objednávce. Na vyžádání připojí prodávající doklad v papírové podobě.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet

dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil

jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet

až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta

V případě výměny zboží ve lhůtě 7-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady

na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 7-ti dnů hradí náklady na poštovné

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li kupující zboží z pobočky České pošty nebo od jiného kupujícím zvoleného dopravce do sedmi (7) dnů, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen rovněž zaplatit poplatek 100 Kč, pokud smluvní pokutu neuhradí dle elektronické výzvy a prodávající mu odešle elektronickou upomínku k jejímu zaplacení.Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží,

je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li

na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními

právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo

opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem

a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou

odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli

a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba

12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura,

Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit

pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

Strana: 4/6

Ing. Peter Andráško

www.navzdysemnou.cz

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze

této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,

má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce

ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží, bez udání důvodu, písemnou formou s oveřeným podpisem (možnost použít i Czech-point). Kupujicí musí vrátit zboží v nerozbaleném a neporušeném a nepoužitém
stavu, jinak prodávající nevrací platbu. Rozumí se tím jakékoli otevření, odšroubování závitu, použití plnící sady, minimální mechanické poškození atd.)

Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit

od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem

a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše

uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet

Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní

ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Strana: 5/6

Ing. Peter Andráško

www.navzdysemnou.cz

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž

vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek

a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy

na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,

a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých

ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména

zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace

s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném

pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie

dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto

VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi

zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní

strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení

ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními

předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním

prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc

rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.

23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu

soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost

městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo

VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory

v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 26.5.2017 a jsou k dispozici taktéž

na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.

VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.